Úlohy: 41–60 / 145

41. Volba jazyků

V ročníku je 88 studentů a ti mají možnost si zvolit výuku dvou jazyků – angličtinu a němčinu. Na angličtinu nechodilo 66 studentů, což je o 3 více než počet studentů, kteří se nepřihlásili na němčinu. Na oba jazyky se přihlásilo 9 studentů.

Vypočítejte:
a)   kolik studentů se přihlásilo alespoň na jeden jazyk,
b)   kolik studentů se přihlásilo právě na jeden jazyk.
Řešení
a)   Alespoň na jeden jazyk se přihlásilo 38 studentů.
b)   Právě na jeden jazyk se přihlásilo 29 studentů.

42. Potřásání rukou

Po skončení schůzky si všichni přítomní potřásli každý s každým rukou – celkem 105krát.

Vypočítejte, kolik lidí bylo na schůzce.
Řešení
Na schůzce bylo 21 lidí.

43. Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník má obvod 36 cm. Přepona je o 6 cm delší než kratší z odvěsen.

Vypočítejte délky stran trojúhelníka.
Řešení
Velikost kratší z odvěsen je 9 cm, velikost delší z odvěsen je 12 cm, velikost přepony je 15 cm.

44. Pravidelný čtyřboký jehlan

Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu je 288 dm³. Obvod jeho podstavy je stejně velký jako jeho výška.

Vypočítejte povrch jehlanu. (Výsledek zaokrouhlete na celé dm².)
Řešení
Povrch jehlanu je 326 dm².

45. Účinnost léku

Podle klinických studií je účinnost léku 90 %. Lékař lék předepsal osmi pacientům.

Vypočítejte pravděpodobnost, že u všech těchto pacientů bude lék účinný. (Zaokrouhlete na celá procenta).
Řešení
Pravděpodobnost, že u všech osmi pacientů bude lék účinný je 43 procent.

46. Pravoúhlý trojúhelník

Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří první 3 členy aritmetické posloupnosti. Obsah trojúhelníku je 600 cm2.

Určete délky stran trojúhelníku.
Řešení
Délky stran trojúhelníku podle velikosti jsou 30, 40 a 50.

47. Hod kostkou a mincí

Hodíme kostkou a pak hodíme tolikrát mincí, jaké číslo padlo na kostce.

Vypočítejte v procentech, jaká je pravděpodobnost, že padne na minci alespoň jednou hlava.
Řešení
Pravděpodobnost je 83,59 procent.

48. Linkový autobus

Linkový autobus jezdí mezi místy A a B. Jestliže zvýší svoji průměrnou rychlost o 5 km/h, zkrátí se jízdní doba o 20 minut. Sníží-li svou původní rychlost o 4 km/h, prodlouží se doba jízdy o 20 minut.

Vypočítejte:
a)   jaká je průměrná rychlost autobusu,
b)   jaká je jízdní doba autobusu,
c)   jaká je délka jeho trasy.
Řešení
a)   Průměrná rychlost autobusu je 40 km/hod.
b)   Jízdní doba autobusu je 3 hodiny.
c)   Délka trasy je 120 kilometrů.

49. Rozměry lichoběžníku

Jedna ze základen lichoběžníku je o pětinu větší než jeho výška, druhá je větší o 1 cm. Plocha lichoběžníku 115 cm2.

Vypočítejte základny a výšku lichoběžníku.
Řešení
Rozměry lichoběžníku jsou delší základna a =12 cm, kratší základna c = 11 cm, v = 10 cm.

50. Zvětšený kruh

Poloměr kruhu byl zvětšen o 2 cm a tím se zvětšil jeho obsah o 40 cm2.

Vypočítejte poloměr kruhu před zvětšením.
Řešení
Poloměr kruhu před zvětšením byl 9 cm.

51. Rozměry pole

Pole má jednu stranu o polovinu delší než druhou. Plocha pole je 96 hektarů.

Určete rozměry pole.
Řešení
Kratší strana pole měří 800 metrů, delší strana pole měří 1 200 metrů.

52. Zlevnění pamětí do počítače

Cena pamětí do počítače během roku dvakrát klesla o stejné procento tak, že se

z 5200 Kč snížila na 3757 Kč.

Vypočítejte, o kolik procent se cena pokaždé snížila.
Řešení
Cena se pokaždé snížila o 15 %.

53. Počet úhlopříček

Určete vztah na výpočet počtu úhlopříček v konvexním n-úhelníku.
Řešení

54. Rozměry pokoje

Pokoj ve tvaru obdélníku má plochu 30 m2, jedna strana je o 1 m delší než druhá.

Vypočítejte rozměry pokoje.
Řešení
Delší strana pokoje měří 6 a kratší 5 m.

55. Lineární funkce s absolutní hodnotou

Narýsujte graf funkce:
a)   
b)   
c)   
Řešení
a)    Lineární funkce s absolutní hodnotou
b)    Lineární funkce s absolutní hodnotou
c)    Lineární funkce s absolutní hodnotou

56. Kvadratické funkce s absolutní hodnotou

Načrtněte graf funkce:
a)   
b)   
c)   
Řešení
a)    Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
b)    Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
c)    Kvadratické funkce s absolutní hodnotou

57. Kvadratické funkce s absolutní hodnotou

Narýsujte graf funkce:
a)   
b)   
c)   
Řešení
a)    Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
b)    Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
c)    Kvadratické funkce s absolutní hodnotou

58. Lineární funkce s absolutní hodnotou

Narýsujte graf funkce:
a)   
b)   
c)   
d)   
Řešení
a)    Lineární funkce s absolutní hodnotou
b)    Lineární funkce s absolutní hodnotou
c)    Lineární funkce s absolutní hodnotou
d)    Lineární funkce s absolutní hodnotou

59. Průměry tří čísel

Jsou dána tři navzájem různá čísla. Průměr průměru dvou menších čísel a průměr dvou větších čísel je roven průměru všech tří čísel. Průměr nejmenšího a největšího čísla je 2 022

Určete součet tří daných čísel.
Řešení
Součet tří daných čísel je 6 066.

60. Kvadratické nerovnice

Řešte v R nerovnice:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   nemá řešení v R
h)